Innoreactor ja Innovaatiot osa elinvoimaista Suomea

Elinvoimainen, sosiaalisesti vahva Suomi rakentuu maaseudun, seutukuntien, kasvavien kaupunkien ja metropolialueen yhteiseen menestykseen. Näin on kirjattu 10.12.2019 päivättyyn hallitusohjelmaan, joskin toisessa järjestyksessä.

Kehittämisyhtiö Witas Oy:n alueella toimii pääsääntöisesti vain pieniä yrityksiä, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Pienet yritykset kuitenkin työllistävät Suomessa eniten, niin myös periferiassa. Pienten kasvu innovaatioiden ja uusien ideoiden avulla on haasteellista. Yhtenä syynä tähän on yritysten rajalliset resurssit, henkilö, rahoitus, aika jne.

Ovatko kasvun mahdollisuudet globaaleissa megatrendeissä myös mahdollisia periferiassa? Hiilineutraalisuus, ekologiset investoinnit, cleantech, kierto- ja biotalous ja resurssiniukkuus, joista odotetaan syntyvän uusia teollisuuden kasvutarinoita perinteisten menestystarinoiden rinnalle. Osalla periferian yrityksiä kasvu varmasti osuu näihinkin alueisin. Ja kun vähän innovoi niin lähes mikä yritys tahansa on cleantech alan toimija.

Kansantalous tarvitsee innovatiivisia yrityksiä. Ilman niitä teknologian levittäytyminen hidastuu ja sitä kautta pidemmän aikavälin kasvu jää alhaisemmaksi. Innovatiivisilla yrityksillä on myönteisiä vaikutuksia koko kansantaloudelle. Kasvavat yritykset pystyvät luomaan enemmän työpaikkoja, ja Suomi tarvitsee lisää työnantajayrityksiä. Kasvu on tärkeää myös paremman kannattavuuden ja kilpailuaseman saavuttamiseksi. Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on pysynyt puolitoista vuotta samana, mutta verrattuna parin vuoden takaiseen tilanteeseen niiden määrä on laskenut. Huolestuttavaa on lisäksi se, että niiden yritysten, jotka eivät ilmoita tavoittelevansa kasvua, määrä on trendinomaisessa nousussa.

PK-yritysbarometri 2/2019, s. 4

Jatkuvan muutoksen keskellä ei varmaan kukaan voi myöntää tietävänsä etukäteen, mikä toimii ja mikä ei. Meidän on etsittävä tietoa ja kokeilemalla saatava selville toimivia tapoja ja malleja. Tarvitsemme enemmän erilaisia näkökulmia, ristipölytystä sekä uusia tapoja saada mukaan laajaa osaamista ja osallistumista, jolloin saadaan nopeasti tietoa, toimiiko uusi vaiko ei. Ja jos ei niin miksi ja millä toimilla voisi toimia? Innovaatiot syntyvät usein yrityksen ja erehdyksen kautta, joskus jopa suorastaan virheellisen toiminnan tuloksena. Mikäli jatkuvasti pyrimme eliminoimaan virheet, voimme samalla eliminoida  myös vuosisadan innovaation syntymisen.

Periferian menestyminen perustuu ennen kaikkea alueen yritysten menestymiseen ja tuottavuuden kasvuun. Tuottavuuden kasvun tärkeimpiä tekijöitä ovat yritysten jatkuvan toiminnan tehostaminen, osaamisen kehittäminen ja innovaatiot. Myös julkisen puolen tuottavuuden on kehityttävä. Siihen pätee samat toimet kuin yksityiselle puolelle. Alueellinen (periferian) kilpailukyky syntyy talouden menestystekijöistä, vetovoimasta ja uusiutumiskyvystä.

Innovaatiot sekä tuotannon ja tuotteiden kehitys on välttämätön osa yritysten uudistumista ja kasvua.

PK-yritysbarometri 2/2019, s. 16

Kaikki yritykset joutuvat kohtamaan kansainvälisen kilpailun riippumatta siitä, missä yritykset sijaitsevat. Innovaatiot ja niihin liittyvät teknologiat toimivat myös alueellisen kehityksen moottoreina. Yrityksissä tapahtuva innovatiivinen toiminta lisää yritysten kilpailukykyä ja menestystä alati kasvavassa kilpailussa niin kotimaassa kun etenkin kansainvälisesti. Kuntapuolella innovatiivinen toiminta lisää alueen vetovoimaa.

Pienille ja keskisuurille yrityksille kansainvälistyminen on merkittävä askel kohti uutta.

PK-yritysbarometri 2/2019, s. 5

Etenkin tuotteiden elinkaaret ovat aina vain lyhyempiä kuin aiemmin ja markkinoilla menestymiseksi on markkinoille tuotava uusia ja edistyksellisiä tuotteita sekä palveluita entistä nopeammin. Voimakas panostus T&K-toimintaan on ollut yksi Suomen vahvuus. Tämän väheneminen on uhkakuva ja etenkin pienille yrityksille T&K panostus on haaste. Menestyminen tulee perustumaan siihen, kuinka yritykset, kunta, eri organisaatiot, asiantuntijat jne. pystyvät jakamaan ja hyödyntämään tietoa uusille ideoille ja innovaatioille yhdessä, kätevästi ja luotettavasti.

Nykyisin uudet ideat ja innovaatiot syntyvät erilaisissa verkostoissa.

PK-yritysbarometri 2/2019, s. 24

Miten sitten periferian ja muun Suomen yritykset saadaan kasvuntielle, kun resurssit ovat heilläkin rajalliset? Periferiassa on vastattu Kasvun edellytyksiin. Kehittämisyhtiö Witas Oy:n hallinnoima InnoServiisi -hanke on kehittänyt yhteistyötä ja -kehittämistä edistävän Innoreactor alustan. Innoreactor on ”sähköavusteinen” innovaatiopolku, jonka pääosassa ovat ihmiset ja ihmisten välinen dialogi.

Innoreactor alusta tuo mahdollisuuden uusille ideoille, innovaatioille, t&k toiminnalle ja myös perinteisemmälle yrityskehittämiselle. Alusta on aina auki. Jokaiselle idealle, jonka kanssa polkua lähdetään kulkemaan, rakennetaan oma reittisuunnitelma, jossa henkilökohtaisen oppaan ja alan asiantuntijoiden avulla kehitetään toteuttamiskelpoiseksi palveluksi tai tuotteeksi.

Anna idealle mahdollisuus, et menetä mitään mutta voitot voivat olla moninkertaiset. Jos et yritä, et voi onnistua.